Fractie Tekinerdogan

Stemgedrag (47 stemmingen)

Legenda

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Aangehouden Ingetrokken Stemmen staken
2020
Datum Onderwerp Voor Tegen Afwezig Uitslag
24 september 2020 Belissing op bezwaar afwijzen verzoek tot aanpassen bestemmingsplannen Varsseveld en verbeuren dwangsom 1 0 0
24 september 2020 Acutalisering verordening naamgeving en nummering 1 0 0
24 september 2020 Vestigen uitsluitend recht afvalinzameling 1 0 0
24 september 2020 Evaluatie Uitnodigingskader lokale duurzame energieopwekking 1 0 0
24 september 2020 Omgevingsvergunn en VVGB voor drie zonnevelden 1 0 0
24 september 2020 Vaststellen nieuwe Algemene subsidieverordening Oude IJsselstreek 1 0 0
2 juli 2020 Motie 4 - CDA, D66, Tekinerdogan, LB - Dementievriendelijke gemeente 1 0 0
2 juli 2020 Motie 3 - PvdA SP Tekinerdogan - Versnellingsimpuls 1 0 0
2 juli 2020 Motie 1 - D66 SP - Meedoen werkt en blijft ook werken 1 0 0
2 juli 2020 Amendement LB CDA - Ontwikkelfonds verenigingen 1 0 0
2 juli 2020 RAADSBESLUIT Jaarstukken 2019 na verwerking amendement 1 0 0
2 juli 2020 RAADSBESLUIT 1e Berap 2020 1 0 0
2 juli 2020 Benoeming leden rekenkamercommissie 1 0 0
25 juni 2020 RAADSBESLUIT Jaarstukken 2019 en Ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2021-2024 Laborijn 1 0 0
25 juni 2020 RAADSBESLUIT Uitvoeringsprincipes Transformatie in de kijk op werk - Bestuursopdracht Participatiewet 1 0 0
25 juni 2020 RAADSBESLUIT voorbereidingskosten versnelling woningbouw 1 0 0
25 juni 2020 RAADSBESLUIT Duurzaamheidsambities Hofskamp-Oost III 1 0 0
25 juni 2020 RAADSBESLUIT Drie VVGB's voor zonnevelden 1 0 0
25 juni 2020 RAADSBESLUIT Verklaring in het kader van de aanvraag vangnetuitkering Participatiewet 2019 1 0 0
25 juni 2020 RAADSBESLUIT Collegeverklaring ENSIA 2019 1 0 0
25 juni 2020 RAADSBESLUIT bestemmingsplan BG Kersendijk 6 Westendorp 1 0 0
28 mei 2020 RAADSBESLUIT VNOG 28 mei 2020 versie 2 1 0 0
28 mei 2020 RAADSBESLUIT Vaststelling vergaderrooster 2020-2021 1 0 0
28 mei 2020 RAADSBESLUIT verlenging aanwijzing Regio8 als lokale media instelling 1 0 0
28 mei 2020 RAADSBESLUIT Herontwikkeling Kerkplein en omgeving Gendringen 1 0 0
28 mei 2020 RAADSBESLUIT bestemmingsplan Heuvelstraat 1 0 0
28 mei 2020 RAADSBESLUIT jaarrekening en begroting GGD NOG 1 0 0
28 mei 2020 RAADSBESLUIT jaarstukken 2019 en conceptbegroting Omgevingsdienst Achterhoek 1 0 0
28 mei 2020 RAADSBESLUIT Jaarstukken 2019 en begroting 2021 SON 1 0 0
28 mei 2020 RAADSBESLUIT jaarstukken 2019 Regio Achterhoek 1 0 0
28 mei 2020 RAADSBESLUIT ECAL jaarrekening 2019 en begroting 2021 1 0 0
23 april 2020 RAADSBESLUIT VVGB karakteristieke gebouwen 1 0 0
23 april 2020 RAADSBESLUIT Wijzigingsverordening Sociaal Domein 2020 1 0 0
23 april 2020 RAADSBESLUIT Beleidsnotitie Toerisme en Recreatie 2020-2024 1 0 0
23 april 2020 RAADSVOORSTEL reclamebelasting kerngebied Ulft 1 0 0
23 april 2020 RAADSBESLUIT Geen medewerking verlenen aan actualisatie bestemmingsplannen rondom Agrogas Varsseveld 1 0 0
23 april 2020 RAADSBESLUIT wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Achterhoek (GR ODA) 1 0 0
23 april 2020 RAADSVOORSTEL Versterking sociale basis_2 1 0 0
23 april 2020 RAADSBESLUIT Startnotitie Veranderopgave Inburgering 1 0 0
23 april 2020 RAADSBESLUIT visie op dienstverlening 1 0 0
23 april 2020 RAADSVOORSTEL wijziging tijdsbestedingsnorm wethouders 1 0 0
21 april 2020 Raadsvoorstel - benoeming voorzitter rekenkamercommissie 1 0 0
20 februari 2020 Zienswijze uitgangspuntennota 2021 GGD NOG 1 0 0
20 februari 2020 Startnotitie opbouw uitvoering Participatiewet gemeente Oude IJsselstreek 1 0 0
20 februari 2020 Startnotitie beleidsplan schuldhulpverlening 2020 1 0 0
20 februari 2020 Lokale kwaliteitscriteria woningbouw Oude IJsselstreek 1 0 0
20 februari 2020 Voorbereidingskrediet Project Hofskamp Oost III 1 0 0