Jaap Veldhorst

Stemgedrag (160 stemmingen)

Legenda

Stem:

Voor Tegen Afwezig

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Aangehouden Ingetrokken Stemmen staken
2020
2019
Datum Onderwerp Stem Uitslag
10 december 2020 OVERZICHT INGEKOMEN STUKKEN raad 10-12-2020
10 december 2020 RAADSBESLUIT Verlenging looptijd huidig Gemeentelijk Rioleringsplan 2017 - 2020
10 december 2020 GEWIJZIGD Motie PvdA PRO D66 vluchtelingenkinderen in Nederland
10 december 2020 Amendement LB CDA - beleidsnotitie inburgering
10 december 2020 Beleidsnotitie inburgering
26 november 2020 Deelname in Cooperatie De Marke UA
26 november 2020 Ontwikkelingskader detailhandel Oude IJsselstreek
26 november 2020 Meerjarenprognose grondexploitatie 2020
26 november 2020 Bekrachtigen geheimhouding krediet grondaankoop
26 november 2020 Opheffen onbewaakte spoorwegovergangen
26 november 2020 Besturenfusie Stichting Samenwerkingsbestuur Paraat Scholen
11 november 2020 Uitvoeringsprincipes Transformatie in de kijk op werk - oprichting externe entiteit en uitspreken eventuele wensen en bedenkingen
11 november 2020 Uitvoeringsprincipes Transformatie in de kijk op werk - oprichting externe entiteit en uitspreken eventuele wensen en bedenkingen
11 november 2020 Bedrijfsplan uitvoering Transformatie in de kijk op werk fase 1 en vervolgproces
11 november 2020 Motie 8 - VVD D66 Stimulering bouw huurwoningen in het midden segment
11 november 2020 Motie 3 - LB CDA PvdA woningbouw en groen in de Oude IJsselstreek
11 november 2020 Belastingverordeningen 2021
11 november 2020 Programmabegroting 2021 "Doorpakken"
11 november 2020 Programmabegroting 2021 "Doorpakken"
11 november 2020 Programmabegroting 2021 "Doorpakken"
11 november 2020 Besluitvorming over Tweede bestuursrapportage 2020
29 oktober 2020 RAADSBESLUIT concept regionaal risicoprofiel VNOG 2021-2024
24 september 2020 Belissing op bezwaar afwijzen verzoek tot aanpassen bestemmingsplannen Varsseveld en verbeuren dwangsom
24 september 2020 Evaluatie Uitnodigingskader lokale duurzame energieopwekking
24 september 2020 Omgevingsvergunn en VVGB voor drie zonnevelden
24 september 2020 Acutalisering verordening naamgeving en nummering
24 september 2020 Vestigen uitsluitend recht afvalinzameling
24 september 2020 Vaststellen nieuwe Algemene subsidieverordening Oude IJsselstreek
2 juli 2020 Motie 4 - CDA, D66, Tekinerdogan, LB - Dementievriendelijke gemeente
2 juli 2020 Motie 3 - PvdA SP Tekinerdogan - Versnellingsimpuls
2 juli 2020 Motie 1 - D66 SP - Meedoen werkt en blijft ook werken
2 juli 2020 Amendement LB CDA - Ontwikkelfonds verenigingen
2 juli 2020 RAADSBESLUIT Jaarstukken 2019 na verwerking amendement
2 juli 2020 RAADSBESLUIT 1e Berap 2020
2 juli 2020 Benoeming leden rekenkamercommissie
25 juni 2020 RAADSBESLUIT Jaarstukken 2019 en Ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2021-2024 Laborijn
25 juni 2020 RAADSBESLUIT Uitvoeringsprincipes Transformatie in de kijk op werk - Bestuursopdracht Participatiewet
25 juni 2020 RAADSBESLUIT voorbereidingskosten versnelling woningbouw
25 juni 2020 RAADSBESLUIT Duurzaamheidsambities Hofskamp-Oost III
25 juni 2020 RAADSBESLUIT Drie VVGB's voor zonnevelden
25 juni 2020 RAADSBESLUIT Verklaring in het kader van de aanvraag vangnetuitkering Participatiewet 2019
25 juni 2020 RAADSBESLUIT Collegeverklaring ENSIA 2019
25 juni 2020 RAADSBESLUIT bestemmingsplan BG Kersendijk 6 Westendorp
28 mei 2020 RAADSBESLUIT VNOG 28 mei 2020 versie 2
28 mei 2020 RAADSBESLUIT verlenging aanwijzing Regio8 als lokale media instelling
28 mei 2020 RAADSBESLUIT Herontwikkeling Kerkplein en omgeving Gendringen
28 mei 2020 RAADSBESLUIT bestemmingsplan Heuvelstraat
28 mei 2020 RAADSBESLUIT Vaststelling vergaderrooster 2020-2021
28 mei 2020 RAADSBESLUIT jaarrekening en begroting GGD NOG
28 mei 2020 RAADSBESLUIT jaarstukken 2019 en conceptbegroting Omgevingsdienst Achterhoek
28 mei 2020 RAADSBESLUIT Jaarstukken 2019 en begroting 2021 SON
28 mei 2020 RAADSBESLUIT jaarstukken 2019 Regio Achterhoek
28 mei 2020 RAADSBESLUIT ECAL jaarrekening 2019 en begroting 2021
23 april 2020 RAADSBESLUIT VVGB karakteristieke gebouwen
23 april 2020 RAADSBESLUIT Wijzigingsverordening Sociaal Domein 2020
23 april 2020 RAADSBESLUIT Beleidsnotitie Toerisme en Recreatie 2020-2024
23 april 2020 RAADSVOORSTEL reclamebelasting kerngebied Ulft
23 april 2020 RAADSBESLUIT Geen medewerking verlenen aan actualisatie bestemmingsplannen rondom Agrogas Varsseveld
23 april 2020 RAADSBESLUIT wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Achterhoek (GR ODA)
23 april 2020 RAADSVOORSTEL Versterking sociale basis_2
23 april 2020 RAADSBESLUIT Startnotitie Veranderopgave Inburgering
23 april 2020 RAADSBESLUIT visie op dienstverlening
23 april 2020 RAADSVOORSTEL wijziging tijdsbestedingsnorm wethouders
21 april 2020 Raadsvoorstel - benoeming voorzitter rekenkamercommissie
20 februari 2020 Startnotitie opbouw uitvoering Participatiewet gemeente Oude IJsselstreek
20 februari 2020 Startnotitie beleidsplan schuldhulpverlening 2020
20 februari 2020 Lokale kwaliteitscriteria woningbouw Oude IJsselstreek
20 februari 2020 Zienswijze uitgangspuntennota 2021 GGD NOG
20 februari 2020 Voorbereidingskrediet Project Hofskamp Oost III
23 januari 2020 RAADSBESLUIT Ontwerp Verklaring van Geen Bedenkingen voor drie zonnevelden
23 januari 2020 Amendement (allen) - Aanpassing maatregelenlijst Toekomstbestendig wonen lening
23 januari 2020 RAASDBESLUIT Toepassen coördinatieregeling diverse procedures Ter Horst
23 januari 2020 RAADSVOORSTEL Voornemen opheffen OBS De Drie Linden te Silvolde
23 januari 2020 Raadsvoorstel - Implementatie Wet normalisering rechtspositie ambtenaren voor raadsgriffie
73 1 0