Lokaal Belang

Stemgedrag (160 stemmingen)

Legenda

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Aangehouden Ingetrokken Stemmen staken
2020
2019
Datum Onderwerp Voor Tegen Afwezig Uitslag
10 december 2020 OVERZICHT INGEKOMEN STUKKEN raad 10-12-2020 10 0 0
10 december 2020 RAADSBESLUIT Verlenging looptijd huidig Gemeentelijk Rioleringsplan 2017 - 2020 10 0 0
10 december 2020 GEWIJZIGD Motie PvdA PRO D66 vluchtelingenkinderen in Nederland 10 0 0
10 december 2020 Amendement LB CDA - beleidsnotitie inburgering 10 0 0
10 december 2020 Beleidsnotitie inburgering 10 0 0
26 november 2020 Bekrachtigen geheimhouding krediet grondaankoop 9 0 1
26 november 2020 Deelname in Cooperatie De Marke UA 9 0 1
26 november 2020 Ontwikkelingskader detailhandel Oude IJsselstreek 9 0 1
26 november 2020 Meerjarenprognose grondexploitatie 2020 9 0 1
26 november 2020 Opheffen onbewaakte spoorwegovergangen 9 0 1
26 november 2020 Besturenfusie Stichting Samenwerkingsbestuur Paraat Scholen 9 0 1
11 november 2020 Uitvoeringsprincipes Transformatie in de kijk op werk - oprichting externe entiteit en uitspreken eventuele wensen en bedenkingen 9 0 1
11 november 2020 Uitvoeringsprincipes Transformatie in de kijk op werk - oprichting externe entiteit en uitspreken eventuele wensen en bedenkingen 0 9 1
11 november 2020 Bedrijfsplan uitvoering Transformatie in de kijk op werk fase 1 en vervolgproces 9 0 1
11 november 2020 Motie 8 - VVD D66 Stimulering bouw huurwoningen in het midden segment 9 0 1
11 november 2020 Motie 3 - LB CDA PvdA woningbouw en groen in de Oude IJsselstreek 9 0 1
11 november 2020 Belastingverordeningen 2021 9 0 1
11 november 2020 Programmabegroting 2021 "Doorpakken" 9 0 1
11 november 2020 Programmabegroting 2021 "Doorpakken" 9 0 1
11 november 2020 Programmabegroting 2021 "Doorpakken" 9 0 1
11 november 2020 Besluitvorming over Tweede bestuursrapportage 2020 9 0 1
29 oktober 2020 RAADSBESLUIT concept regionaal risicoprofiel VNOG 2021-2024 10 0 0
24 september 2020 Belissing op bezwaar afwijzen verzoek tot aanpassen bestemmingsplannen Varsseveld en verbeuren dwangsom 9 0 1
24 september 2020 Acutalisering verordening naamgeving en nummering 9 0 1
24 september 2020 Vestigen uitsluitend recht afvalinzameling 9 0 1
24 september 2020 Evaluatie Uitnodigingskader lokale duurzame energieopwekking 9 0 1
24 september 2020 Omgevingsvergunn en VVGB voor drie zonnevelden 8 1 1
24 september 2020 Vaststellen nieuwe Algemene subsidieverordening Oude IJsselstreek 9 0 1
2 juli 2020 Motie 4 - CDA, D66, Tekinerdogan, LB - Dementievriendelijke gemeente 10 0 0
2 juli 2020 Motie 3 - PvdA SP Tekinerdogan - Versnellingsimpuls 10 0 0
2 juli 2020 Motie 1 - D66 SP - Meedoen werkt en blijft ook werken 10 0 0
2 juli 2020 Amendement LB CDA - Ontwikkelfonds verenigingen 10 0 0
2 juli 2020 RAADSBESLUIT Jaarstukken 2019 na verwerking amendement 10 0 0
2 juli 2020 RAADSBESLUIT 1e Berap 2020 10 0 0
2 juli 2020 Benoeming leden rekenkamercommissie 10 0 0
25 juni 2020 RAADSBESLUIT Jaarstukken 2019 en Ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2021-2024 Laborijn 9 0 1
25 juni 2020 RAADSBESLUIT Uitvoeringsprincipes Transformatie in de kijk op werk - Bestuursopdracht Participatiewet 10 0 0
25 juni 2020 RAADSBESLUIT voorbereidingskosten versnelling woningbouw 10 0 0
25 juni 2020 RAADSBESLUIT Duurzaamheidsambities Hofskamp-Oost III 10 0 0
25 juni 2020 RAADSBESLUIT Drie VVGB's voor zonnevelden 8 1 1
25 juni 2020 RAADSBESLUIT Verklaring in het kader van de aanvraag vangnetuitkering Participatiewet 2019 9 0 1
25 juni 2020 RAADSBESLUIT Collegeverklaring ENSIA 2019 9 0 1
25 juni 2020 RAADSBESLUIT bestemmingsplan BG Kersendijk 6 Westendorp 9 0 1
28 mei 2020 RAADSBESLUIT VNOG 28 mei 2020 versie 2 9 0 1
28 mei 2020 RAADSBESLUIT Vaststelling vergaderrooster 2020-2021 9 0 1
28 mei 2020 RAADSBESLUIT verlenging aanwijzing Regio8 als lokale media instelling 9 0 1
28 mei 2020 RAADSBESLUIT Herontwikkeling Kerkplein en omgeving Gendringen 9 0 1
28 mei 2020 RAADSBESLUIT bestemmingsplan Heuvelstraat 9 0 1
28 mei 2020 RAADSBESLUIT jaarrekening en begroting GGD NOG 9 0 1
28 mei 2020 RAADSBESLUIT jaarstukken 2019 en conceptbegroting Omgevingsdienst Achterhoek 9 0 1
28 mei 2020 RAADSBESLUIT Jaarstukken 2019 en begroting 2021 SON 9 0 1
28 mei 2020 RAADSBESLUIT jaarstukken 2019 Regio Achterhoek 9 0 1
28 mei 2020 RAADSBESLUIT ECAL jaarrekening 2019 en begroting 2021 9 0 1
23 april 2020 RAADSBESLUIT VVGB karakteristieke gebouwen 9 0 1
23 april 2020 RAADSBESLUIT Wijzigingsverordening Sociaal Domein 2020 9 0 1
23 april 2020 RAADSBESLUIT Beleidsnotitie Toerisme en Recreatie 2020-2024 9 0 1
23 april 2020 RAADSVOORSTEL reclamebelasting kerngebied Ulft 9 0 1
23 april 2020 RAADSBESLUIT Geen medewerking verlenen aan actualisatie bestemmingsplannen rondom Agrogas Varsseveld 9 0 1
23 april 2020 RAADSBESLUIT wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Achterhoek (GR ODA) 9 0 1
23 april 2020 RAADSVOORSTEL Versterking sociale basis_2 9 0 1
23 april 2020 RAADSBESLUIT Startnotitie Veranderopgave Inburgering 9 0 1
23 april 2020 RAADSBESLUIT visie op dienstverlening 9 0 1
23 april 2020 RAADSVOORSTEL wijziging tijdsbestedingsnorm wethouders 9 0 1
21 april 2020 Raadsvoorstel - benoeming voorzitter rekenkamercommissie 10 0 0
20 februari 2020 Zienswijze uitgangspuntennota 2021 GGD NOG 10 0 0
20 februari 2020 Startnotitie opbouw uitvoering Participatiewet gemeente Oude IJsselstreek 10 0 0
20 februari 2020 Startnotitie beleidsplan schuldhulpverlening 2020 10 0 0
20 februari 2020 Lokale kwaliteitscriteria woningbouw Oude IJsselstreek 10 0 0
20 februari 2020 Voorbereidingskrediet Project Hofskamp Oost III 10 0 0
23 januari 2020 Raadsvoorstel - Implementatie Wet normalisering rechtspositie ambtenaren voor raadsgriffie 9 0 1
23 januari 2020 RAADSVOORSTEL Voornemen opheffen OBS De Drie Linden te Silvolde 9 0 1
23 januari 2020 RAADSBESLUIT Ontwerp Verklaring van Geen Bedenkingen voor drie zonnevelden 8 1 1
23 januari 2020 RAASDBESLUIT Toepassen coördinatieregeling diverse procedures Ter Horst 9 0 1
23 januari 2020 Amendement (allen) - Aanpassing maatregelenlijst Toekomstbestendig wonen lening 9 0 1