Erik Schieven

Stemgedrag (53 stemmingen)

Legenda

Stem:

Voor Tegen Afwezig

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Aangehouden Ingetrokken Stemmen staken
2019
Datum Onderwerp Stem Uitslag
4 juli 2019 Motie 7 - LB CDA SP PvdA VVD D66 - tekorten Sociaal Domein
4 juli 2019 Motie - VVD - Plan B
4 juli 2019 Motie - PvdA LB SP D66- Stap voor stap naar een energieneutraal 2030
4 juli 2019 Motie - LB SP PvdA D66 - Gemeenschappelijke regelingen
4 juli 2019 Motie - LB CDA SP PvdA VVD D66 - Onderzoek snelle fietsverbindingen
4 juli 2019 RAADSVOORSTEL Voorjaarsnota 2020 - Op zoek naar balans
4 juli 2019 RAADSVOORSTEL 1e bestuursrapportage 2019
4 juli 2019 RAADSVOORSTEL Jaarstukken 2018
4 juli 2019 Motie - PvdA LB D66 SP CDA - Klanten en medewerkers Laborijn
4 juli 2019 Motie - PvdA LB CDA SP D66 - Uitvoering participatiewet
4 juli 2019 Motie - LB PvdA D66 SP D66 - Samenstelling dagelijks bestuur Laborijn
4 juli 2019 Motie - LB PvdA CDA SP D66 - Uitvoering participatiewet in eigen beheer
4 juli 2019 1e Gewijzigde begroting 2019 Laborijn
27 juni 2019 Keuze 2b - Vaststelling Verordening Rekenkamercommissie met daarin 4 raadsleden
27 juni 2019 Vaststelling uitnodigingskader lokale duurzame energie opwekking
27 juni 2019 Mondeling Amendement VVD LB CDA SP - Uitnodigingskader lokale duurzame energie opwekking
27 juni 2019 Benoeming accountant RA12 voor 2019 tot en met 2022
27 juni 2019 Vaststelling Regionaal Programma Werklocaties (RPW) Achterhoek 2019-2023
27 juni 2019 Voorstel m.b.t. jaarrekening 2018 en begroting 2020 Regio Achterhoek (Achterhoek Ambassadeurs)
23 mei 2019 Vaststellen besluitenlijst openbare raad 25-4-2019
23 mei 2019 Vaststellen wijze van afdoening ingekomen stukken 22-5-2019
23 mei 2019 Financiële (jaar)stukken VNOG
22 mei 2019 Amendement - VVD - Zienswijze bij financiële (jaar)stukken Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland (VNOG)
22 mei 2019 MOTIE - VVD SP PvdA D66 - motie van treurnis - beleidsnotitie recreatie & toerisme
22 mei 2019 MOTIE - alle fracties - Procesvoorstel Beleidsvorming Recreatie & Toerisme
22 mei 2019 Regio Deal Achterhoek en gemeentelijke cofinanciering
22 mei 2019 Motie SP PvdA CDA VVD - IHP niet in beton gegoten
22 mei 2019 Integraal huisvestingsplan onderwijs Oude IJsselstreek 2019-2032
22 mei 2019 Financiële (jaar)stukken Stadsbank Oost Nedederland (SON)
22 mei 2019 Financiële (jaar)stukken GGD NOG
22 mei 2019 Financiële (jaar)stukken Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)
22 mei 2019 Financiële (jaar)stukken Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers (ECAL)
22 mei 2019 ENSIA verantwoording DigiD, Suwinet en privacy 2018
25 april 2019 Motie(s) vreemd aan de orde van de dag
25 april 2019 Vaststelling besluitenlijst openbare raad 28-3-2019
25 april 2019 Vaststelling besluitenlijst openbare raad met besloten deel 21-3-2019
25 april 2019 Voorgestelde wijze van afhandeling ingekomen stukken raad 25 april 2019
25 april 2019 RAADSVOORSTEL verordening sociaal domein 2019
25 april 2019 RAADSVOORSTEL Regionaal Sportakkoord Achterhoek in Beweging 2020-2030
25 april 2019 RAADSVOORSTEL Controleprotocol-Normenkader-Boardletter
25 april 2019 RAADSBESLUIT BP Nieuwbouw Almende College Silvolde
25 april 2019 Motie - SP - BP Nieuwbouw Almende College Silvolde
25 april 2019 Als hamerstuk - Benoeming afgevaardigden Euregio Gronau en St. Idinkbos en Paasberg
25 april 2019 RAADSVOORSTEL - VERGADERROOSTER 2019-2020
25 april 2019 RAADSVOORSTEL - Griffieformatie - kwaliteitsverbetering griffie- en raadswerk
25 april 2019 RAADSVOORSTEL concept veiligheidsstrategie en ontwerp meerjarenbeleidsplan politie
24 april 2019 RAADSBESLUIT Suppletie-uitkering bommenregeling mbt explosieven Huis Landfort
24 april 2019 RAADSVOORSTEL onttrekking openbaarheid gedeelte Koolweg te Heelweg
24 april 2019 RAADSVOORSTEL Overname aandelen AGEM
24 april 2019 RAADSVOORSTEL VANG
24 april 2019 Vaststelling besluitenlijst openbare raad 21-2-2019
24 april 2019 RAADSVOORSTEL mandaat voor een bedrag per boekjaar voor het doen van aankopen tbv bedrijventerrein Varsseveld
24 april 2019 RAADSVOORSTEL Wegenbeleidsplan
50 3 0