Themapagina 'Graadmeter' Voorjaarsnota 2025

Gepubliceerd op: 26 juni 2024 09:06

Het bespreken en vaststellen van de Voorjaarsnota is één van de belangrijkste politieke momenten op de agenda van de gemeenteraad. In de Voorjaarsnota staat hoe de gemeente de politieke wensen, ambities en ontwikkelingen kan realiseren binnen de daarvoor beschikbare financiële middelen. Donderdagavond 4 juli vindt hierover het debat en de besluitvorming plaats. Op de volgende pagina's geven onze 8 raadsfracties alvast een eerste reactie op de voorgestelde Voorjaarsnota.

Klik op het document hiernaast (of onderaan de pagina als u dit op uw mobiele telefoon bekijkt) om de volledige themapagina te bekijken!

Planning en control cyclus
Binnen elke gemeente heb je te maken met een zogenaamde planning-encontrol cyclus, afgekort ook wel de P&C-cyclus genoemd. Met deze cyclus wordt inzichtelijk gemaakt in hoeverre de doelstellingen van de gemeente bereikt worden en welke (fi nanciële) middelen daarvoor nodig zijn. Het is wettelijk verplicht voor de gemeente om in het kader van deze P&C-cyclus elk jaar in ieder geval een begroting en jaarrekening te maken. Ter voorbereiding van de begroting wordt er meestal ook een Voorjaarsnota opgesteld. Maar wat houden deze documenten nu eigenlijk precies in?

1.Voorjaarsnota
Hier start het proces! In dit document worden de kaders geschetst en de richting voor komend jaar bepaald. Het college van burgemeester en wethouders stelt een eerste versie van de Voorjaarsnota op. Vervolgens is de gemeenteraad aan de beurt. De raad mag wijzigingen voorstellen en nieuwe voorstellen doen. De behandeling van de Voorjaarsnota is voor de gemeenteraad dan ook hét moment om wensen aan te geven voor het volgende begrotingsjaar. Dat kan bijvoorbeeld door het indienen van moties en amendementen. Tijdens deze vergadering worden als het ware de zaadjes geplant.


2. Begroting
In dit document wordt het geld verdeeld over verschillende programma's en beleidsdoelen. De gemeenteraad verleent op die manier toestemming aan het college van B&W om ook daadwerkelijk geld uit te geven. Dit is voor de raad eigenlijk het moment om de zaadjes, geplant tijdens de Voorjaarsnota, te oogsten. De behandeling van de Begroting vindt meestal plaats in oktober/november.


3. Jaarstukken
De Jaarstukken zijn het sluitstuk van het financiële jaar. Hier komt de controlerende taak van de gemeenteraad om de hoek kijken. Voor de raad zijn de Jaarstukken essentieel om te controleren of de beloftes die gemaakt zijn in de Begroting ook daadwerkelijk zijn nagekomen. Met behulp van de laatste Jaarstukken wordt de huidige fi nanciële situatie van de gemeente onder de loep genomen. Vervolgens kunnen aan de hand daarvan weer nieuwe prioriteiten worden gesteld, welke weer worden uitgewerkt in een Voorjaarsnota voor het jaar daarop. En daarmee is de P&C-cyclus rond!

 

Waarover gaat de Voorjaarsnota?
Het college van B&W heeft de Voorjaarsnota 2025 aangeboden aan de gemeenteraad. Op 4 juli neemt de raad hierover een besluit. Meestal bevat de Voorjaarsnota de belangrijkste speerpunten uit het coalitieakkoord. Zo is er in deze Voorjaarsnota onder andere aandacht voor:
• Verkeersveiligheid;
• Openbaar groen;
• Participatie;
• Armoedebeleid;
• Onderwijs.

Over de raadsvergadering
Het debat
Het debat op 4 juli bestaat uit 2 termijnen. Tijdens de eerste termijn voeren de fracties het woord en het college (burgemeester of wethouder) antwoordt of reageert. Tijdens de tweede termijn reageren de fracties op elkaar en op het college, waarna het college weer mag antwoorden. Bij een belangrijke vergadering als die over de Voorjaarsnota houden de raadsfracties meestal een uitgebreide eerste termijn, soms ook wel 'algemene beschouwingen' genoemd.


Moties en amendementen
De behandeling van de Voorjaarsnota is voor de gemeenteraad hét moment om kaders te stellen en hun wensen uit te spreken voor de komende periode. Tijdens deze vergadering worden er dan ook traditioneel veel moties (opdrachten aan het college) ingediend. Wilt u weten welke moties er op 4 juli allemaal worden ingediend? Alle moties worden tijdens de vergadering bijgeplaatst op de website van de gemeenteraad.

Kijk op 4 juli live mee!
Benieuwd naar het debat tussen de fracties? Volg dan op donderdagavond 4 juli vanaf 18.00 uur live de vergadering. U kunt hier fysiek bij aanwezig zijn op de publieke tribune, in de Conferentiezaal van de DRU. Liever vanuit huis meekijken? Dan kunt u alles op de voet volgen via de website van de gemeenteraad: https://raad.oude-ijsselstreek.nl/

 

Deze themapagina over de Voorjaarsnota verscheen op 26-6-2024 in het Gemeentenieuws in de Gelderse Post.