Commissies

Hoe vergadert de raad?
De gemeenteraad van Oude IJsselstreek vergadert iedere maand meestal volgens een vaste structuur welke we het BOB-model noemen.Dit staat voor Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. De gedachte is om een onderwerp eerst goed te verkennen, vervolgens een mening te vormen en tot slot een besluit te nemen.

Stap 1: Beeldvorming in een raadsinformatie- of werkbijeenkomst
Tijdens een raadsinformatie- of werkbijeenkomst kunnen raadsleden informatie over een onderwerp ophalen met als doel zich een beeld te vormen over dit thema. Meestal is dit informatie van het college. Maar ook inwoners, organisaties of bedrijven kunnen informatie met de raad delen.

Stap 2: Oordeelvorming in de commissievergadering
In commissievergaderingen wisselen de raadsleden van gedachten over de onderwerpen die op de agenda staan. De commissie adviseert de raad hoe een onderwerp te behandelen: een hamer- of bespreekstuk. Een hamerstuk betekent dat fracties akkoord zijn met het voorstel. In de raad wordt hierover niet meer gesproken. Een bespreekstuk wordt wel in de raad besproken. 
De gemeente Oude IJsselstreek kent 3 commissievergaderingen:

  • Algemene zaken Financiën en Economie (AFE)
  • Fysieke Leefomgeving (FL)
  • Maatschappelijke ontwikkeling (MO)

Stap 3: Besluitvorming in de raadsvergadering
Tot slot neemt de raad in de raadsvergadering een besluit over het voorstel. Daarna is het aan het college van burgemeester en wethouders om deze uit te voeren.

Naast de reguliere raadsvergaderingen vindt er bijvoorbeeld ook altijd een afzonderlijke raadsvergadering over de voorjaarsnota en de begroting (algemene beschouwingen) plaats.
De data en agenda's van alle vergaderingen naast op deze website ook gepubliceerd op de gemeentepagina van de Oude IJsselstreek Vizier.