Rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie

Contact informatie

Contact informatie:

rekenkamer@oude-ijsselstreek.nl

 

De rekenkamercommissie heeft tot taak te onderzoeken of het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan doelmatig, doeltreffend en rechtmatig is. De commissie wil rapporten schrijven die ' er toe doen'. De onderwerpen moeten maatschappelijk van belang zijn, urgent zijn en een meerwaarde hebben voor de toekomst. De commissie vindt het belangrijk om te toetsen of de gewenste maatschappelijke effecten worden bereikt. Het accent legt zij daarbij op het leren en verbeteren. De commissie let ook op de randvoorwaarden van goed bestuur. Dat wil zeggen dat ze ook oog heeft voor zaken als integriteit, dienstverlening, democratische besluitvorming en publieke verantwoording.

Werkzaamheden rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie is vrij in haar handelen. Zij is onafhankelijk en mag zelf bepalen wat zij gaat onderzoeken. De gemeenteraad maar ook inwoners mogen echter wel een onderzoeksonderwerp aandragen. De commissie doet onderzoek en rapporteert daarover. Met haar onderzoeken wil de commissie niet alleen laten zien wat er niet zo goed verlopen is, maar geeft zij vooral adviezen hoe de gemeente doeltreffender, doelmatiger en rechtmatiger kan werken. De commissie richt zich met haar conclusies en aanbevelingen in de eerste plaats tot de gemeenteraad van de gemeente Oude IJsselstreek. De gemeenteraad neemt hier vervolgens een besluit over. De raad kan het college van burgemeester en wethouders ook vragen maatregelen te treffen.

Samenstelling van de rekenkamercommissie

De gemeenteraad zal medio 2020 leden van de rekenkamer benoemen.

Nieuwe onderzoeksonderwerpen

Suggesties voor onderzoek kunt u kenbaar maken aan de commissieleden.
De rekenkamercommissie bekijkt of het voorstel past bij haar doelstelling en of het voldoende bestuurlijk, maatschappelijk of financieel belang heeft. Hierbij gaat het niet alleen om handelen van de gemeente maar ook van instellingen waarvan de activiteiten geheel of in belangrijke mate door de gemeente worden bekostigd. 

Uitgevoerde onderzoeken van de rekenkamercommissie

De rapporten zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk. De commissie ziet in het publiceren van de onderzoeksresultaten een goed middel om de inwoners van Oude IJsselstreek een beter inzicht te geven in het werk van de gemeente.

Leden