Presidium

 

Reglement van Orde

Artikel 2. Het presidium

 

  1. Er is een presidium dat bestaat uit de voorzitter en de fractievoorzitters.

  2. Fractievoorzitters wijzen elk een raadslid aan dat hen bij afwezigheid in het presidium vervangt.

  3. Het presidium kan anderen uitnodigen deel te nemen aan zijn vergaderingen.

  4. Het presidium doet aanbevelingen aan de raad inzake de organisatie en het functioneren van de raad en de raadscommissies, voor zover het niet betreft de taken van de agendacommissie.

  5. De raad stelt op voorstel van het presidium de werkwijze van het raadspresidium vast.