Agendacommissie

Naam: Agendacommissie

griffie@oude-ijsselstreek.nl

Reglement van Orde

Artikel 3. De agendacommissie en het vaststellen van vergaderingen

1. Er is een agendacommissie die bestaat uit de voorzitters van raadscommissies, de voorzitter en één raadslid per fractie die anders niet vertegenwoordigd is.

2. Ze heeft in ieder geval de volgende taken:

a. het voorbereiden en vaststellen van voorlopige agenda’s voor raadsvergaderingen en raadscommissievergaderingen;

b. het vaststellen van de vergadercyclus van de raad en van de raadscommissies;

c. het vaststellen van vergaderingen als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de Gemeentewet en het volgende lid.

d. het doen van een voorstel aan de raad voor vaststelling van het vergaderrooster per vergaderjaar.

3. In aanvulling op de raadscommissievergaderingen als bedoeld in het tweede lid, onder b, vergadert een raadscommissie voorts als haar voorzitter het nodig acht of als ten minste twee fracties schriftelijk, met opgaaf van redenen, daarom verzoeken.

4. De vergaderingen van de agendacommissie worden voorgezeten door de voorzitter.

5. De agendacommissie wijst uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan.